Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประชุมสัมมนาสัญจรฯ

นายสุวิทย์  นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมสัมมนาสัญจร คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ในเขตปกครองหนเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคุณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธี พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ,พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะภาค ๔ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง, พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง, นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ พร้อมกล่าวถวายรายงานการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์สืบเนื่องจาก คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้มีศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางและประจำจังหวัด โดยกำหนดให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประจำจังหวัด ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในรูปของคณะกรรมการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการมหาเถรสมาคม โดยในส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

มีคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด จำนวน ๓๕ รูป/คน ซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการ ส่งเสริมศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดให้บรรลุผล ตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าว โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทและมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด จากนั้น นายกนก แสนประเสริฐ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการส่งเสริมการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในปัจจุบัน มีพระเถรานุเถระจากเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือทั้ง ๑๖ จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด,คณะข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมถวายการต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายการประชุมสัมมนาสัญจร คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอย่างพร้อมเพรียง