Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ร่วมพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมสาทิศลักลักษณ์ เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี ๒๕๕๖ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สำหรับพิธีวันฉัตรมงคล เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ และได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม นับตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนตลอดมา รวมทั้งประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการพระราชดำรินับ ๑๐๐ โครงการ