Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมพร จันอุด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวและความเคลื่อนไหว แห่งที่ ๑ วัดดอยเกิ้ง

แห่งที่ ๑ วัดดอยเกิ้ง

 

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งที่ ๑ วัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ได้รับการอนุมัติให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๗/๒๕๔๖ มีพระครูอนุสนธิ์ประชาทร เป็นเจ้าสำนักฯ