Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว แห่งที่ ๒ วัดพระธาตุดอยกองมู

แห่งที่ ๒ วัดพระธาตุดอยกองมู

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งที่ ๒ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับการอนุมัติให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๔๙  มีพระครูอนุสิฐธรรมสาร เป็นเจ้าสำนักฯ

 

ชมเว็บไซต์ วัดพระธาตุดอยกองมู