Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว แห่งที่ ๒ (ธ) วัดป่าบ้านใหม่

แห่งที่ ๒ (ธ) วัดป่าบ้านใหม่

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งที่ ๒ (ธ) วัดป่าบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับการอนุมัติให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๒  มีพระครูปัญญาศีลวัฒน์ เป็นเจ้าสำนักฯ