Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

วัดหัวเวียง

วัดหัวเวียง

วัดหัวเวีย
วัดหัวเวียงเป็นวัดที่มีศิลปะแบบไทใหญ่ ซึ่งมีแอกลักษณ์ที่มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นโดยยกจั่วขึ้นและมีหลังคาขนาดเล็กว่าทิ้งชายครอบลงมา ถ้ามีสองจั่วและซ้อนหลังคาสามชั้นเรียกว่า เจตบุนส่วนอาคารสามคอจั่วและซ้อนหลังคาเป็นสี่ชายเรียกว่า ยอนแซกหากสูงไปกว่านั้นนิยมสร้างเป็นยอดปราสาทโดยซ้อนหลังคาขึ้นไปห้าหรือเจ็ดชั้น ส่วนชายของหลังคานิยมประดับสังกะสีเจาะฉลุเป็นลวดลายสวยงาม สังกะสีฉลุส่วนที่ประดับเหนือหลังคาเรียกว่า ปานถ่องส่วนสังกะสีฉลุส่วนที่ห้อยลงมารียกว่า ปานซอย

ประวัติความเป็นมา
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ พร้อมกับการสร้างเมืองแม่ฮ่องสอน แต่เดิมอยู่เหนือสุดของเมืองจึงได้ชื่อว่าวัดหัวเวียง แต่ปัจจุบันเมืองขยายใหญ่ขึ้นทำให้วัดนี้อยู่ในกลางเมืองในที่สุด

สถานที่น่าชม
พระเจ้าพาลาละแข่ง
พระเจ้าพาราละแข่ง" หรือ "พระมหามุนี" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องฝีมือช่างมัณฑะเลย์ องค์พระหล่อจากทองเหลือง ส่วนพระพักตร์มีส่วนผสมของทองอยู่ส่วนหนึ่ง ทำให้พระพักตร์แวววาวอยู่เสมอ พระเจ้าพาลาละแข่งจำลองจากพระมหามุนีองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า การหล่อพระเจ้าพาละแข่ง ช่างได้หล่อเป็นท่อนๆจำนวนเก้าท่อน ลุงจองโพหย่าเป็นผู้เดินทางไปอัญเชิญล่องมาตามแม่น้ำปายแล้วนำมาประกอบที่วัดพระนอน จากนั้นจึงนำมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียง


วิหารพระเจ้าพาลาละแข่ง
สันนิษฐานว่าสร้างในคราวเดียวกับการสร้างวัด โครงสร้างทั้งหมดของวิหารใช้ไม้เป็นวัสดุ ลักษณะเด่นคือหลังคาแบบเรือนยอดทรงปราสาทซ้อนห้าชั้น ตอนบนสุดประดับด้วยฉัตรโลหะหลังคามุงกระเบื้องไม้และมีสังกะสีลุประดับตามศิลปะไทยใหญ่

ที่ตั้งและการเดินทาง
อยู่ติดกับตลาดสดตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ในยามเช้าหลังจากหาอาหารพื้นถิ่นเติมพลังแล้วไม่ควรพลาดการแวะชม


พระเจ้าพาลาละแข่ง

วิหารพระเจ้าพาลาละแข่ง

อุโบสถ

ศาลาการเปรียญวัดหัวเวียง

 

วิดีทัศน์แนะนำวัดหัวเวียง