Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว เจ้าคณะจังหวัด อำเภอ มหานิกาย

เจ้าคณะจังหวัด อำเภอ มหานิกาย

เจ้าคณะปกครองสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มหานิกาย
พระครูอนุสิฐธรรมสาร
เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


พระครูอนุชิตสุตาทร พระครูอนุศาสน์โสภณ พระมหาสมศักดิ์  สุภเมธี
จ้าคณะอำเภอเมืองฯ เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า เจ้าคณะอำเภอปาย


พระครูอนุศาสน์โกศล  พระครูญาณสัมปยุต พระครูอนุกูลบุญกิจ พระครูอนุสรณ์สีลขันธ์
เจ้าคณะอำเภอขุนยวม          เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย        เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง            เจ้าคณะอำเภอสบเมย