Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมพร จันอุด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวและความเคลื่อนไหว ข้อมูลพระ-วัด

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนวัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 141 วัด
มหานิกาย 133 วัด
ธรรมยุต 8 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 140 วัด
มหานิกาย 133 วัด
ธรรมยุต 8 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระภิกษุ 776 รูป
มหานิกาย 680 รูป
ธรรมยุต 96 รูป
สามเณร 478 รูป
มหานิกาย 470 รูป
ธรรมยุต 8 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2556