Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๗ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ พิเศษ/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕
<ดาวน์โหลดเอกสาร>

หนังสือคู่มือศีล ๕
<ดาวน์โหลด>

แบบฟอร์มสำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

<ดาวน์โหลด>


<คลิกเพื่อค้นหาฐานข้อมูลสารสนเทศ(โครงการหมู่บ้านศีล ๕ www.sila5.com) ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน>


<คลิกเพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนหมู่บ้านรักษาศีล ๕>

กิจกรรมการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

เตรียมประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอแม่ลาน้อย

รณรงค์โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"