Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๓

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครัั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ และโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า โดยมีครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๘๘ คน ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า เป็นหน่วยดำเนินการโครงการ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือครู อาจารย์ นักเรียน ในเขตอำเภอปางมะผ้า จำนวน ๑,๕๐๐ คน และกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๔ ครั้ง