Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

 

บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนชายไทย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์
สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สามารถขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ :

วัดศูนย์กลางในระดับจังหวัด ได้แก่
วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วัดศูนย์กลางในระดับอำเภอ ได้แก่
๑. วัดสบป่อง อำเภอปางมะผ้า
๒. วัดแม่นาเติงใน อำเภอปาย
๓. วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม
๔. วัดแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
๕. วัดชัยลาภ อำเภอแม่สะเรียง
๖. วัดผาผ่า อำเภอสบเมย

ผู้สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์ ๐ - ๕๓๖๑ –๔๔๙

ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1. สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รูปละ ๒,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามศรัทธา
2. สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพลและน้ำปานะ แก่พระภิกษุ

ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดศูนย์กลางที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐ ๕๓๖๑ ๔๔๙๔

ดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา