Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประเพณีปอยส่างลอง ณ วัดหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดประเพณีปอยส่างลอง กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ณ วัดหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ : สุรสิทธิ์ โนภิวงค์ พศจ.มส
ข่าว : เดือนวิสาข์ หนูหงษ์ พศจ.มส