Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมพร จันอุด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวและความเคลื่อนไหว อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอน ๒๕ ก หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีภารกิจในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปกครองสงฆ์ ประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานการดำเนินศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา รวมทั้งเพื่อให้การทำนุบำรุง และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างคล่องตัวและ มีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบาย ระดับจังหวัดรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและ อุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวทราบ
๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัด
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๗. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานร่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย