Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว ผู้บริหารสำนักงาน

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน

 

นายสมเดช  มะลาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประวัติการศึกษา

ม.ศ.๓    โรงเรียนสหมิตรพิทยา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.๒๕๒๐ ครูโรงเรียนแก่งศิคา

พ.ศ.๒๕๔๐  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ.๒๕๔๒ ศึกษาธิการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

พ.ศ.๒๕๔๗ นักวิชาการศาสนา ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน