Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมพร จันอุด
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนข่าวและความเคลื่อนไหว บุตลากรสำนักงาน

อัตรากำลัง

บุคลากรในสำนักงาน

นายสมพร จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นายประโยชน์  โรจน์ศาสนเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางมุกดา อินทร์ตา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวเดือนวิสาข์ หนูหงษ์    นายสุรสิทธิ์ โนภิวงค์       นายจิระศักดิ์ โภชนา        นางสาวสุภาวดี สีลิพิน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  นักวิชาการศานาปฏิบัติการ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสุคนธ์  ธาราสุจริต            นายธนพล ตะธรรมา                 นายสุรเดช  โดส่า

พนักงานรักษาความสะอาด            พนักงานขับรถยนต์            พนักงานรักษาความปลอดภัย