Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว บุตลากรสำนักงาน

อัตรากำลัง

บุคลากรในสำนักงาน

นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปฏิบัติงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ จึงแบ่งงานเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้

 

 

กลุ่มอำนวยการและประสานงาน

นายกิตติศักดิ์  บัวแก้ว              นางมุกดา  อินทร์ตา             นายวรวิทย์  สุมาลัย         นายสุรเชษฐ์  เสนตระกูลชัย

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล การคลัง การเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ งานงบประมา

 

กลุ่มพุทธศาสนศึกษาและกิจการคณะสงฆ์


นางปูรณีนุช  ปิ่นแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนองงาน ด้านกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ และด้านการศาสนศึกษา


กลุ่มพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ


นายประโยชน์  โรจน์ศาสนเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางธมลวรรณ  ญาณะโรจน์     นายธนพล  ตะธรรมมา

พนักงานรักษาความสะอาด           พนักงานขับรถ