Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนปฏิบัติธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ด้วยวัดจองคำพระอารามหลวง จะดำเนินการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพุทธศาสนนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยติดต่อประสานงานได้ที่ พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๔๔๙๔ และ ๐๘๖ ๑๘๙๔๙๔๕

ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันโรคไข้เลือกออกในศาสนสถาน

ด้วย กรมควบคุมโรค ได้รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –                 12 พฤษภาคม 2558 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 10,504 ราย สูงกว่าปี พ.ศ. 2557  ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 52.03 (1.52 เท่า) ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 8 ราย จากการสำรวจลูกน้ำยุงลายล่าสุด            เมื่อเดือนเมษายน 2558 ทีมกีฏวิทยากรมควบคุมโรค ดำเนินการสำรวจในวัด พบวัดที่มีภาชนะที่มีลูกน้ำยุงลายร้อยละ 68.5 ของวัดที่สำรวจทั้งหมด ภาชนะที่พบ ได้แก่ ภาชนะน้ำใช้ในห้องน้ำ/ห้องส้วม ภาชนะ  ไม่ได้ใช้ภายนอกอาคาร แจกันดอกไม้ อ่างบัว/ไม้น้ำ จานรองกระถางต้นไม้ และยางรถยนต์ พร้อมทั้ง             ขอความร่วมมือในการประสานวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกไปในวงกว้าง

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในศาสนสถานมิให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอความร่วมมือจากวัด ดังนี้

1. หากพบพระสงฆ์/สามเณร มีไข้สูง ให้สงสัยอาจป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรพาไปพบแพทย์         ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐใกล้เคียง เพื่อให้การรักษาและ                การควบคุมโรคทันเวลา

2. มอบหมายคณะกรรมการวัดดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์            ลูกน้ำยุงลาย เช่น ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด, เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์, ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว, ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำที่ไม่สามารถปิดฝาได้ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในวัดให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายมาอาศัยเกาะพัก

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม     ๒๕๕๘

 

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการโอนเงิน

บทความ อื่นๆ ...