Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม    ๒๕๕๘

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนพระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนพระธรรมทูตและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ประจำปี  ๒๕๕๘ เข้าบัญชีเงินฝากพระธรรมทูต  ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการโอนเงิน

เชิญชวนร่วมทำบุญช่วยเหลือวัดประสบภัย

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ได้เกิดเพลิงไหม้ วัดพุทธรังษี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้ศาสนสถานภายในวัดเสียหายหมด โดยความเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท  ในการนี้  สำนักงานเพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปัจจัยช่วยเหลือวัดพุทธรังษี โดยแจ้งความประสงค์ ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี เข้าบัญชีโรงเรียน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

บทความ อื่นๆ ...