Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการประสานกลุ่มเป้าหมาย วัด สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ  ออกพื้นที่ชี้แจงโครงการฯ มอบป้ายรณรงค์โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และขอความร่วมมือสถานศึกษาติดป้ายไวนิลโครงการฯ พร้อมทั้งประชาสันพันธ์รณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบที่ดินวัดสันจอง (วัดร้าง)

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประโยชน์ โรจนศาสนเสถียร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตรวจสอบที่ดินวัดสันจอง (วัดร้าง) และนมัสการเจ้าคณะตำบลเวียงใต้ และเจ้าคณะอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ตกเบิกงวดที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ตกเบิกเพิ่มเติม งวดที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม -บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รายละเอียดดังแนบ

บทความ อื่นๆ ...