Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายรูป และค่าภัตตาหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายรูป และค่าภัตตาหาร   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครู บุคลากร ค่าตอบแทนครูบาลี และค่าพาหนะนักเรียนไป-กลับ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2561

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนครู บุคลากร ค่าตอบแทนครูบาลี และค่าพาหนะนักเรียนไป-กลับ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เข้าบัญชี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครู บุคลากร และค่าตอบแทนครูบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2561

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนครู บุคลากร และค่าตอบแทนครูบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายรูป และค่าภัตตาหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายรูป และค่าภัตตาหาร   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

บทความ อื่นๆ ...