Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แผนกธรรม - บาลี เข้าบัญชี สำนักงานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เข้าบัญชี เมื่อวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายรูป และค่าภัตตาหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายรูป และค่าภัตตาหาร   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครู บุคลากร และค่าตอบแทนครูบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2561

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนครู บุคลากร และค่าตอบแทนครูบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม /พระปริยัตินิเทศก์/อุดหนุนสำเรียนมหานิกาย /อุดหนุนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ เพื่ออุดหนุนสำนักงานสำนักเรียนคณะจังหวัดมหานิกาย/ค่าตอบแทนและค่าพาหนะพระปริยัตินิเทศก์/ค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม /อุดหนุนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด(วัดพระธาตุดอยกองมู) เข้าบัญชี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

บทความ อื่นๆ ...