Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เข้าบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

 

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดจองคำพระอารามหลวง โดยมีพระครูอนุชิตสุตาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...

สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรม ปฏิบัติธรรม นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตักบาตร ขึ้นวัดฟังธรรม และเวียนเทียน  โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...

เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ป่ระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้โอนเงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีวัดแม่ปาง เลขที่บัญชี ๕๐๙-๑-๒๕๐๑๙-๐  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีการพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ๓ ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านบริหารจัดการ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

บทความ อื่นๆ ...