Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๒ สิงหา มหาราชินี

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน   ๒๕๕๙

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน เมษายน  ๒๕๕๙ เข้าบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

รายละเอียดการโอนเงิน

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

เชิญชวนชายไทย อายุ  ๒๐ - ๖๐ ปี สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป (จังหวัดละ ๙ รูป) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ - ๕๓๖๑ -๔๔๙๔เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๙

รายละเอียดการโอนเงิน

บทความ อื่นๆ ...