Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนอุุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗

รายเอียดการโอนเงิน

เงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน ไป - กลับ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน ไป - กลับ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เข้าบัญชีโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา เลขที่บัญชี ๕๐๘-๐-๐๓๓๑๓-๖ จำนวน ๗๖๘,๐๐๐ บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะนักเรียน จำนวน ๑๙๒ รูป รูปละ ๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดจองคำพระอารามหลวง

ขอเรียนเชิญอุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาประชาชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒- ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดจองคำพระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...