Get Adobe Flash player
ข่าวและความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับสำนักงาน

เกี่ยวกับสำนักงานฯ

บุคลากรในสำนักงาน

นายสมพร จันอุด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นายประโยชน์  โรจน์ศาสนเสถียร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางมุกดา อินทร์ตา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวเดือนวิสาข์ หนูหงษ์    นายสุรสิทธิ์ โนภิวงค์       นายจิระศักดิ์ โภชนา        นางสาวสุภาวดี สีลิพิน

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  นักวิชาการศานาปฏิบัติการ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสุคนธ์  ธาราสุจริต            นายธนพล ตะธรรมา                 นายสุรเดช  โดส่า

พนักงานรักษาความสะอาด            พนักงานขับรถยนต์            พนักงานรักษาความปลอดภัย


 


วิสัยทัศน์พัทธกิจยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิสัยทัศน์


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในจังหวัด ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

พันธกิจ

๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๔) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม


ยุทธศาสตร์ : เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นมืออาชีพ


อำนาจหน้าที่

ดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษา จัดการศาสนสมบัติ รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอน ๒๕ ก หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีภารกิจในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปกครองสงฆ์ ประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมและประสานงานการดำเนินศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา รวมทั้งเพื่อให้การทำนุบำรุง และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างคล่องตัวและ มีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบาย ระดับจังหวัดรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและ อุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวทราบ
๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัด
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๗. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานร่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ประวัติสำนักงานฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ ตามคำสั่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๔๐ / ๒๕๔๗ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นส่วนราชการ ระดับกอง ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด เป็นการภายใน ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องกำหนดส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการภายใน ให้จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่ากอง เป็นการภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม ๗๕ จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเพื่อปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงให้จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีฐานะเทียบเท่ากองเป็นการภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๑/๑ อาคารผู้สูงอายุวัดม่วยต่อ ต.จองคำ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน 
๕๘๐๐๐

บอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐ -๕๓๖๑-๔๔๙๔
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงาน