ประวัติสำนักงานฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ ตามคำสั่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๔๐ / ๒๕๔๗ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นส่วนราชการ ระดับกอง ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด เป็นการภายใน ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องกำหนดส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการภายใน ให้จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่ากอง เป็นการภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม ๗๕ จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเพื่อปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงให้จัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีฐานะเทียบเท่ากองเป็นการภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๑/๑ อาคารผู้สูงอายุวัดม่วยต่อ ต.จองคำ
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน 
๕๘๐๐๐

บอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐ -๕๓๖๑-๔๔๙๔