แห่งที่ ๑ (ธ) วัดป่าถ้ำวัว

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งที่ ๑ (ธ) วัดป่าถ้ำวัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับการอนุมัติให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ มีพระครูวิมลภาวนานุศาสน์ เป็นเจ้าสำนักฯ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านอาคาร ที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา ประจำปี  ๒๕๕๒จำนวน ๘๒ แห่ง ทั่วประเทศ

ในการนี้ วัดป่าถ้้ำวัว  อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๑ นิกายธรรมยุต  ได้รับคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๒พรรษา ประจำปี ๒๕๕๒ โดยเข้ารับมอบพัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กทม. จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องผลการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒