วัดป่าถ้ำวัว

วัดป่าถ้ำวัว

                วัดป่าถ้ำวัว รหัสวัด ๐๓๕๘๐๑๐๖๐๐๕  ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สุยะ เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๖  ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐๘ ๗๙๘๒ ๑๑๑๖๘ สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัด  มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งขวา

อาณาเขต        ทิศเหนือ                 จด       ภูเขา

                          ทิศใต้                      จด       ภูเขา        

                          ทิศตะวันออก        จด       ภูเขา   

                          ทิศตะวันตก           จด       ลำห้วย

ที่ธรณีสงฆ์  จำนวน ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

                    อุโบสถ  กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

                    ศาลาการเปรียญ   กว้าง  ๓๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

                    หอสวดมนต์  กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 

                    กุฏิสงฆ์  จำนวน ๑๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 1๑๔ หลัง เป็นอาคารไม้ จำนวน ๓ หลัง

                    วิหาร  กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

                    ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

                    ศาลาบำเพ็ญกุศล  กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

       นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้  หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง หอกลอง จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง เรือนรับรอง จำนวน  ๖ หลัง ห้องน้ำ จำนวน  ๑๗๗ ห้อง

ปูชนียวัตถุ      -  พระประธานประจำอุโบสถ ปาง สมาธิ  ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว สูง ๙๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๒

                         -  พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปาง สมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๑ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว

                                   สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐

                        วัดป่าถ้ำวัว   ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๖

พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ (สายหยุดปัญญาธโร) ได้จาริกธุดงค์มาพบสถานที่แห่งนี้ และจัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้กับชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงชาวต่างชาติ มีนามว่าถ้ำวัว เรียกตามชาวบ้าน หรือเป็นที่พักแรมพวกพ่อค้ามาจากประเทศพม่า เข้ามาขายวัวในประเทศไทย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่    ๑๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๖ เมตร

การบริหารและการปกครอง 

                 ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                        รูปที่ ๑ พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ (สายหยุดปัญญาธโร)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   - มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (สธจ.) แห่งที่ ๑ แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒

งานประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม   ตักบาตรทำบุญวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

รางวัล/เกียรติคุณ

                  ๑. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

                  ๒. รางวัลวัฒนคุณาธร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา

                  ๓. รางวัลแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้นแบบรุ่นที่ ๒ สภาการศึกษา ๒๕๕๕


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839