JA slide show
 
ข่าวและความเคลื่อนไหว
เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 07:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

 
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2014 เวลา 07:27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

 
ยินดีต้อนรับ นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 02:08

 
โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 04:18

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางสาวเดือนวิสาข์ หนูหงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 06:09

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๓ รูป เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ณ วัดจองคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อจากนั้น เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีการถวายพระพร การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และลงนามถวายพระพร ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอน และพิธีภาคค่ำ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ออำกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (กกท) โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 16:06

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางฯ เจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีฯ พร้อมทั้งข้าราชการ นิสิต นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 15:41

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวิทย์  นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม  มีพระครูอนสิฐธรรมสาร รองเจ้าคณะจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประดิษฐ์จองคำ ช้ั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 02:22

จังหวัดแม่ฮ๋องสอน ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา โดยจัดพิธีในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดหัวเวียง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเรียนเชิญพสกนิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว

หนังสือเชิญ

กำหนดการ

 
เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:19

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ เมือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 04:20

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายกิตติศักดิ์ บัวแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาวเดือนวิสาข์ หนูหงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพรรบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:51

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายละเอียการโอนเงิน

 
งาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:06

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสมเดข  มะลาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนพระปริยัติฯ สามัญ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือพระสังฆาธิการ


คู่มือไวยาวัจกร


คู่มือการปฏิบัติงาน อ.ป.ต.


คู่มือการประเมินฯพัฒนาวัด


คู่มือเผยแผ่ฯภาคปฏิบัติการแบบฟอร์มและเอกสาร

พจนานุกรม


โดยพระธรรมกิตติวงศ์

ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

คำที่ชาวพุทธควรรู้


นักธรรม-บาลี


ธรรมศึกษา


ผลสอบนักธรรมสนามหลวง


ผลสอบนักธรรมสนามหลวง

ผลสอบ B-NET


ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในวัด

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ


เจ้าคณะปกครองสงฆ์จังหวัด


พระญาณวีรากร
เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระไตรปิฎก


วัดสำคัญของจังหวัด

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ พร้อมกับการสร้างเมืองแม่ฮ่องสอน แต่เดิมอยู่เหนือสุดของเมืองจึงได้ชื่่อว่าวัดหัวเวียง
วัดพระธาตุดอยกองมู
ป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอยสูง

วัดจองคำ พระอารามหลวง
วัดจองคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ่

ระบบฐานข้อมูลวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือพุทธศาสนิกชน


หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม


 

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้70
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้182
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1281
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1345
mod_vvisit_counterเดือนนี้5228
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4118
mod_vvisit_counterทั้งหมดตั้งแต่พ.ค.56107075

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP:: 174.129.130.202
 , 
Today: ส.ค. 29, 2014