JA slide show
 
ข่าวและความเคลื่อนไหว
งาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:06

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและช่วยเหลือวัดในกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา
วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:33

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายประโยชน์ โรจน์ศาสนเสถียร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำรวจรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ณ วัดโวหารคุณ บ้านแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานและเทียนจำนำพรรษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง
วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:40

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเทียนจำนำพรรษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:51

 

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคประชาสังคม จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:30

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดตั้งศูนย์ Hotline  ขึ้น  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับ ศูนย์ Hotline

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:58

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายกิตติศักดิ์  บัวแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ น.ส.เดือนวิสาข์  หนูหงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนสำนักเรียน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2014 เวลา 03:33

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนสำนักเรียน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

 
เงินอุดหนุนนิตยภัต ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2014 เวลา 03:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนนิตยภัต เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

 
เงินอุดหนุนพระธรรมทูต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 เวลา 10:51

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนพระธรรมทูตบริหาร และธรรมทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

 
เงินอุดหนุนพระภิกษุที่ปฏิบัติงานในพี้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 เวลา 10:42

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนพระภิกษุที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐ รูป รูปละ ๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

 

 
ประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 เวลา 08:34

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 เวลา 05:08

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของพระจริยานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เข้าบัญชี พระครูอนุสิฐธรรมสาร เลขที่บัญชี ๕๐๘-๑-๑๔๖๖๙-๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 เวลา 05:03

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระประสิทธิ์  ชินวํโส เลขที่บัญชี ๕๐๙-๐-๑๕๒๘๕-๓ จำนวน ๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติฯ สามัญ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 เวลา 04:52

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายละเอียดการโอนเงิน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โรงเรียนพระปริยัติฯ สามัญ
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 เวลา 04:48

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้โอนเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เข้าบัญชีโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา เลขที่บัญชี ๕๐๘-๐-๐๓๓๑๒-๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหารสำนักงานฯ

นายสุวิทย์  นนทวิศรุต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนพระปริยัติฯ สามัญ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือพระสังฆาธิการ


คู่มือไวยาวัจกร


คู่มือการปฏิบัติงาน อ.ป.ต.


คู่มือการประเมินฯพัฒนาวัด


คู่มือเผยแผ่ฯภาคปฏิบัติการแบบฟอร์มและเอกสาร

พจนานุกรม


โดยพระธรรมกิตติวงศ์

ขอขอบคุณ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เอื้อเฟื้อข้อมูล

คำที่ชาวพุทธควรรู้


นักธรรม-บาลี


ธรรมศึกษา


ผลสอบนักธรรมสนามหลวง


ผลสอบนักธรรมสนามหลวง

ผลสอบ B-NET


ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในวัด

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ


เจ้าคณะปกครองสงฆ์จังหวัด


พระญาณวีรากร
เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระไตรปิฎก


วัดสำคัญของจังหวัด

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ พร้อมกับการสร้างเมืองแม่ฮ่องสอน แต่เดิมอยู่เหนือสุดของเมืองจึงได้ชื่่อว่าวัดหัวเวียง
วัดพระธาตุดอยกองมู
ป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอยสูง

วัดจองคำ พระอารามหลวง
วัดจองคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ่

ระบบฐานข้อมูลวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือพุทธศาสนิกชน


หลักการถือศีลปฏิบัติธรรม


 

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้26
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้267
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว823
mod_vvisit_counterเดือนนี้2505
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4612
mod_vvisit_counterทั้งหมดตั้งแต่พ.ค.56100234

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP:: 54.227.67.210
 , 
Today: ก.ค. 23, 2014