วัดพระนอน

วัดพระนอน

               วัดพระนอน รหัสวัด ๐๓๕๘๐๑๐๑๐๐๘  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๑๙.๑ ตารางวา

อาณาเขต        ทิศเหนือ                จด       ถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู

                         ทิศใต้                      จด       ดอยกองมู และที่ดินเอกชน

                         ทิศตะวันออก        จด       ถนนผดุงม่วยต่อ

                         ทิศตะวันตก           จด       ดอยกองมู และที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

                  อุโบสถ

                  ศาลาการเปรียญ

                  กถฏิสงฆ์

                  ศาลาอเนกประสงค์

                  ศาลาบำเพ็ญกุศล

  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้  อุโบสถศิลปไทยใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙

ปูชนียวัตถุ     - พระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

                        - สิงห์คู่เมือง ๒ ตัว

                   วัดพระนอน   ตั้งวันเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ วัดพระนอนตั้งชื่อตามองค์พระพุทธรูปปางสีหไสยาส์ที่สร้างไว้ก่อน พ.ศ. ๒๔๑๘ โดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืององค์แรก เริ่มสร้างวันเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยเจ้าแม่นางเมี๊ยะ เจ้าเมืององค์ที่ ๒ และประชาชนในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ กำหนดเขตสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง 

                ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เท่าที่ทราบนาม คือ

                      รูปที่ ๑ ครูบาชมภู พ.ศ. ๑๔๓๐-๒๔๔๖

                      รูปที่ ๒ ครูบาปัญญา พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๗๑

                      รูปที่ ๓ พระญาณวีราคม (ครูบาศีลวโร) พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๗๒

                      รูปที่ ๔ ครูบาหว่าหร่ำมะ พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๙๑

                      รูปที่ ๕ พระครูอนุสารสาสกรณ์ ผครูบาวิสุทโธ) พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๐๒

                      รูปที่ ๖ เจ้าอธิการชาลี ชาลมุตฺโต พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๐

                      รูปที่ ๗ พระอธิการศาสน์ สาสโน พ.ศ. ๒๕๒๓ – ไม่ทราบปี

                      รูปที่ ๘ พระอธิการกำธร กนฺตธมฺโม – ปีปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,765