วัดป่าถ้ำวัว

ชื่อสำนักงานปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งที่ ๑ วัดป่าถ้ำวัว ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๐ สังกัด ธรรมยุต

นามเจ้าสำนัก พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ นามเดิม นายสายหยุด ฉายา ปญฺญาธโร อายุ ๖๙

๔๑ พรรษา วิทยาฐานะ ป.๔ , น.ธ. เอก

     รหัสไปรษณีย์ ๕๘๐๐๐

     โทร ๐๘ ๐๓๑ ๓๓๒๖

     E- mail/website: Watphatamua.2561@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497