วัดภูสมณาราม

วัดภูสมณาราม

          วัดภูสมณาราม รหัสวัด ๖๓๑๕๘๐๑๐๐๐๒  ตั้งอยู่ที่บ้านกุงไม้สัก เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๗ ไร่

อาณาเขต        ทิศเหนือ                จด       ที่ดินเอกชน

                         ทิศใต้                      จด       ที่ดินเอกชน

                         ทิศตะวันออก        จด       ป่าสงวน แห่งชาติ

                         ทิศตะวันตก           จด       แม่น้ำสะงา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

                        ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                        หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                        กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ จำนวน ๓ หลัง

                        ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้  โรงครัว จำนวน ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง เรือนรับรอง จำนวน ๑ หลัง

           วัดภูสมณาราม   ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๒๖  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การบริหารและการปกครอง

                     ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                     รูปที่ ๑ พระปลัดจิตตพัฒน์  อคฺคปญฺโญ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,594