วัดแม่ปาง

วัดแม่ปาง

               วัดแม่ปาง รหัสวัด ๐๓๕๘๐๕๐๗๐๐๑  ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปาง เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑ ถนน ร.พ.ช.ตำบล สันติคีรี อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๒๙๕ ๗๔๑๓ สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๕๕๑ น.ส.๓ ก เลขที่ ๕๘๐ ที่ราชการประเภท ป่าสงวนแห่งชาติ หนังสืออนุญาตเลขที่ กษ ๐๗๐๕.๓/๑๘๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

อาณาเขต        ทิศเหนือ                 จด       ลำห้วยแม่ปาง

                          ทิศใต้                      จด       ป่าสงวนแห่งชาติ

                          ทิศตะวันออก        จด       ป่าสงวนแห่งชาติ

                          ทิศตะวันตก           จด       น.ส.๓ ก

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

                          อุโบสถ กว้าง ๐๙ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                          ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓.๗๐ เมตร ยาว ๑๘.๘๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

                          กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑๗ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน ๒ หลัง อาคารไม้จำนวน ๖ หลังนอกจากนี้มี หอระฆัง จำนวน ๓ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง เรือนรับรองจำนวน ๙ หลัง ห้องเรียนปริยัติธรรม ๔ ห้อง

ปูชนียวัตถุ       - พระประธานประจำอุโบสถ ปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒

                          - พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปาง สมาธิ  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

                          - ปูชนียวัตถุอื่นๆ มี เจดีย์ พระบรมธาตุสันติคีรี

                    วัดแม่ปาง ตั้งวัดเมื่อวันที่  ๓๐  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เริมตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นต้นไป โดยเจ้าอาวาสได้ออกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆ ช่วงแรกได้ไปปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน สนทนาธรรมกับพระครูบาอาจารย์หลายท่าน ทั้งภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และอีสาน ในช่วงหลังธุดงค์ไปในภาคเหนือ จนกระทั่ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ธุดงค์ไปที่บ้านแม่ปาง และได้สร้างวัดแม่ปางขึ้นที่ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ได้ใช้เป็นศาสนสถานต่อไป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (สธจ.) แห่งที่ ๓ แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓

ได้รับรางวัล วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ๒๕๕๕

การบริหารและการปกครอง

                       ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                       รูปที่ ๑ พระครูประสิทธิคณารักษ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839