วัดพระธาตุจอมมอญ

วัดพระธาตุจอมมอญ

          วัดพระธาตุจอมมอญรหัสวัด ๐๓๕๘๐๔๐๑๐๑๑ ตั้งอยู่ที่บ้านพะมอลอ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐๘ ๒๑๖๓ ๓๑๕๕ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด จำนวน ๒ แปลง แปลงที่ ๑ มีเนื้อที่ จำนวน ๘ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๒๔ แปลงที่ ๒ มีเนื้อที่จำนวน ๔ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๒๕

อาณาเขต        ทิศเหนือ                จด       พื้นที่ป่า

                         ทิศใต้                      จด       พื้นที่ป่า

                         ทิศตะวันออก        จด       ห้วยทราย

                         ทิศตะวันตก           จด       พื้นที่ป่า

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

                        อุโบสถ กว้าง ๕.๗ เมตร ยาว ๑๒.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                        ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

                        กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๑ หลัง อาคารไม้ จำนวน ๓ หลัง และอาคารไม้ไผ่ จำนวน ๑ หลัง

                        ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖

                        ศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

          นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง เรือนรับรอง จำนวน ๒ หลัง วิหารพระอวโลกิเตศวร (กวนอิมโพธิสัตว์) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลากัมฐานปฏิบัติธรรม ๑ หลัง หอพระไตรปิฏก ๑ หลัง บันไดนาคขึ้นพระธาตุเจดีย์

ปูชนียวัตถุ  - พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

                     - พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๑ นิ้ว สูง ๓๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

                     - ปูชนียวัตถุอื่นๆ มี เจดีย์พระธาตุจอมมอญ อายุร่วม ๑๔๐ กว่าปี (สร้างครอบที่เดิมจากซากปรักหักพังที่มีอายุประมาณ ๔๐๐ กว่าปี)

                วัดพระธาตุจอมมอญ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ วัดพระธาตุจอมมอญเป็นปูชนียสถานของอำเภอแม่สะเรียง หนึ่งในพระธาตุ ๔ จอม เป็นวัดร้างมานาน อายุราว ๔๐๐ ปี กระทั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ชาวบ้านพระธาตุจอมมอญ บ้านพะมอลอ ได้บูรณะสร้างครอบองค์เดิมที่เหลือแต่อิฐที่ปรักหักพัง แต่ยังไม่มีพระมาอยู่จำพรรษา กระทั้งปี พ.ศ. ๒๕๒๕ พระสวัสดิ์ นริสโร ได้มาอยู่จำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมาได้ได้บูรณใหม่อีกปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และยกวัดร้างที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๔๒ บูรณะครั้งล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธาตุจอมมอญได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๔ ยาว ๓๖ เมตร วัดพระธาตุจอมมอญยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดจอมมอญ เป็นวัดพระธาตุจอมมอญ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖

รางวัลที่ได้รับ  ๑. เกียรติคุณ สมุนไพร ในวัด

                           ๒. อุทยานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓

การบริหารและการปกครอง

                         ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                         รูปที่ ๑ พระอธิการสวัสดิ์ นริสฺสโร พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๖

                         รูปที่ ๒ พระตาคำ สํวโร พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒

                         รูปที่ ๓ พระอธิการภีรจักร สุทฺธจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,114