วัดจอมแจ้ง

วัดจอมแจ้ง

วัดจอมแจ้ง รหัสวัด ๐๓๕๘๐๔๐๒๐๐๙ ตั้งอยู่ที่บ้านจอมแจ้ง เลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๑ ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่จำนวน ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา

อาณาเขต                  ทิศเหนือ                  จด     ถนนเวียงใหม่

                                     ทิศใต้                       จด     ทางสาธารณประโยชน์

                                     ทิศตะวันออก         จด     ทางสาธารณประโยชน์

                                     ทิศตะวันตก            จด     ทางหลวงแผ่นดิน ตาก-แม่สะเรียง (๑๐๕)

อาคารเสนาสนะ   ประกอบด้วย

                   อุโบสถ  กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                   ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                   กุฏิสงฆ์   จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ จำนวน ๒ หลัง

                   วิหาร   กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

                   ศาลาอเนกประสงค์   กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้

                   ศาลาบำเพ็ญบุญ   กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำ ๑๑ ห้อง

ปูชนียวัตถุ           - พระประธานประจำอุโบสถ ปาง สะดุ้งมาร

                              - พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒ เมตร สูง ๒ เมตร ปูชนียวัตถุอื่นๆ มี เจดีย์ จำนวน ๒ องค์

          วัดจอมแจ้ง   ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ภายในวัดพระจอมแจ้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้แก่ พระเกศา ตามตำนานเล่าไว้ว่า สร้างโดยพระฤาษีสี่พี่น้อง ประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ อุโบสถของวัดจอมแจ้งมีรูปแบบศิลปะล้านนาภายในมีพระพุทธรูปและพระประธาน และยังมีรูปจำลองของพระเจ้าสิทธัตถะ ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระประธานทรงเครื่องกษัตริย์ จิตกรรมฝาผนังในอุโบสถ เขียนเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกและภาพพุทธประวัติโดยรอบฝาผนังด้านใน วัดจอมแจ้งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ กำหนดเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร

การบริหารและการปกครอง

                              ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                              รูปที่ ๑ พระครูชินศาสนรัต (ครูบาเขียว จีนา)

                              รูปที่ ๒ พระครูอนุกูลธรรมโชติ (พระอธิการบุญยืน ชุติมนฺโต)

                              รูปที่ ๓ พระครูอนุการจารุวรรณ (พระอธิการสมหมาย จารุวณฺโณ) ปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,550