สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “Kick off” การขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างธรรม นำสุขให้กับประชาชน

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,594