ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำเป้าหมายพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

      นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำเป้าหมายพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๕) ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ นายชาญชัย ดารารัตติกาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ/เอกชน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฯ  ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์ /พศจ.มส.

📷 ภาพ: สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,060