โครงการพัฒนาสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย(UNDP) จัดประชุมเสวนา “มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
         นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย(UNDP) จัดประชุมเสวนา “มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ให้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสามารถนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายผลในระดับพื้นที่ต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดแสดงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนาฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเสวนาฯ ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

📝 รายงานวิไลลักษณ์/พศจ.มส.

📷 ภาพ: สนง.วธ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,550