ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุดอยกองมูของคณะศูนย์ส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี เพื่อธำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค ๗

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,060