บุคลากร พศจ.แม่ฮ่องสอน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาวหน่อแก้ว  อุตโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา 

 

 
นายณัฐพล วงค์อ้าย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 
       

นางสาวยลรวี รัตนวิชัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาววิไลลักษณ์ อินต๊ะวงค์ 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุรางคณา สุริยะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายกัมปนาท  แก้วนำ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวสุกัลยา อุ่นใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
       
   

นายสอนเพชร  ลืนคำ
พนักงานขับรถยนต์

นางสุคนธ์  กล้าหาญ
พนักงานทำความสะอาด
   

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,594