ตรวจนับนักเรียนเพื่อรับรองสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา (ห้องเรียนสาขาปาย) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,014