ตรวจนับนักเรียนเพื่อรับรองสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,078