บุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

      กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา      

 

 

 

 
นางสาวเดือนวิสาข์  หนูหงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
 

นางสาวยลรวี  รัตนวิชัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววิไลลักษณ์  อินต๊ะวงค์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุรางคณา  สุริยะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณัฏฐนันท์  วงษ์ประภารัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
       
       
กด

 

 
นางสาวสุกัลยา  อุ่นใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 

นางสุคนธ์  กล้าหาญ
พนักงานทำความสะอาด
นายสอนเพชร  ลืนคำ
พนักงานขับรถ
นายสุรเดช  โดส่า
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ไฟล์เอกสารประกอบ
o2 ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,966