ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

      กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา      

นางสาวเดือนวิสาข์  หนูหงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณัฐพล  วงค์อ้าย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
     

นางสาวยลรวี  รัตนวิชัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววิไลลักษณ์  อินต๊ะวงค์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุรางคณา  สุริยะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

 
  นางสาวสุกัลยา  อุ่นใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 

นางสุคนธ์  กล้าหาญ
พนักงานทำความสะอาด
นายสอนเพชร  ลืนคำ
พนักงานขับรถ
นายธนวัฒน์  วงษ์สำราญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,893