ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

       นางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM) โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ ราย ร่วมการประชุม

      ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: เพจ.พศ.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,550