ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในองค์กร เช่น เพิ่มกระถางต้นไม้ จัดทำแปลงพืชผักสวนครัว ส่งเสริมการรัก/ปลูกต้นไม้-พืชผักสวนครัว ทั้งในองค์กร ชุมชน ถนนสายหลัก-สายรอง ตลอดรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนหาแนวทางให้การส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดสู่ผู้บริโภค สู่ความยั่งยืน และพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองรวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น ๒ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ผลการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ผอ.พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 233,063