ประชุมคณะสงฆ์อำเภอแม่ลาน้อยเพื่อลงพื้นที่สนองงานกิจการคณะสงฆ์

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ประชุมคณะสงฆ์อำเภอแม่ลาน้อยเพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้งในเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่า การของบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัด การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน วัด ประชารัฐ สร้างสุข การศึกษาพระปริยัติธรรม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ โดย พระครูสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ พระครูญาณสัมปยุต เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล พระเลขานุการฯ เจ้าอาวาสวัด และที่พักสงฆ์ทั้งมหานิกายและธรรมยุต ทั้งนี้ ผลการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดแม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์,ณัฐพล,ยลรวี/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: สุรางคณา,สอนเพชร/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,999