ประชุมหารือเพื่อเตรียมงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  โดยพระครูสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายชุมชน ภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ ผลการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: พระปลัดสมศักดิ์ ชนาสโภ/เลข.รจจ.แม่ฮ่องสอน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,993