ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

     นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะกรรมการคณะทำงานประจำหนเหนือ พระครูสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้นำขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านห้วยขาน ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายชุมชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฯ ทั้งนี้ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์,เดือนวิสาข์,เพจศีล๕/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,103