ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

     นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ  โดยมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฯลฯ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมฯ ในการนี้ มีพระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม ประธานศูนย์ประสานงานพระสงฆ์นักพัฒนาชุมชน ภาคเหนือ พระมหาสมศักดิ์  สุภเมธี เลข.รจจ.แม่ฮ่องสอน นางเกษรินทร์ กาสุนันท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นายอภิรัตน์ จิตจำนง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ ผช.ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารผู้สูงอายุ ชั้น ๒ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์,ยลรวี/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.,พระสมุห์หลง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,136